top of page

     Synaskisi

from rehabilitation to performance

Οι τραυματισμοί και η απόδοση των χορευτών: για μία καλύτερη διδασκαλία της χορευτικής αγωγής part 2

Αξιολογώντας την ανάπτυξη –The Functional Movement Screen & S. McGill

Οι άνθρωποι στην πορεία μας από τις ασυνείδητες αντανακλαστικές κινήσεις της ενδομήτριας και νεογέννητης ζωής μέχρι τη συνειδητή στάση και κίνηση “στηριζόμαστε στα ίδια αναπτυξιακά θεμέλια καθώς μεγαλώνουμε. Ξεκινάμε με την αναπνοή, τον έλεγχο του κεφαλιού και του αυχένα και σταδιακά αρχίζουμε να ρολάρουμε, να έρπουμε, να μπουσουλάμε, να στεκόμαστε γονατιστοί, σε βαθύ κάθισμα, όρθιοι, να περπατάμε, να αναρριχόμαστε, να τρέχουμε.” (Cook, 2010). Οι κινητικές αυτές ικανότητες “ που παράγονται από τη χρονισμένη κίνηση των μελών και του κορμού, είναι μοναδικές για το ανθρώπινο είδος (αλλά και για κάθε ζώο ξεχωριστά) και είναι οργανωμένες σε ειδικά “κινητικά πρότυπα” που εξασφαλίζουν τη συγκεκριμένη κινητική ικανότητα. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος σε σχέση με άλλα ζώα, έχει όρθια στάση, ενώ σε σχέση με άλλα ζώα που επίσης έχουν όρθια στάση, αυτή ολοκληρώνει μια σκοπιμότητα και λειτουργικότητα ενώ επηρεάζεται και καθοδηγείται από νοητικές και γνωσιακές λειτουργίες” (Μπάκα Ευαγγελία.2014. Ανάλυση των θεωριών του κινητικού ελέγχου και της κινητικής μάθησης και η σχέση τους με τη νευροπλαστικότητα. Διπλωματική εργασία. Σχολή εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών. Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αθήνα.)

Αν ένας θεμέλιος λίθος της κίνησης λείπει, τότε αναπόφευκτα θα επέλθει κάποιος περιορισμός στην κίνηση ή μια δυσλειτουργία που θα δημιουργήσει μια καθυστέρηση στην κινητική ωρίμανση (Cook, 2010).

Στη Synaskisi παρουσιάσαμε στην Ελλάδα και χρησιμοποιούμε ως εργαλείο αξιολόγησης το Functional Movement Screen (FMS) και πρόσφατα το εμπλουτίσαμε με την εμβιομηχανική ανάλυση της σπονδυλικής στήλης (spine biomechanics) του κορυφαίου επιστήμονα Stuart McGill. Πρόκειται για μια πολύ γόνιμη σύνθεση της προπονητικής, της αποκατάστασης και της κινητικής συμπεριφοράς χάρη στην οποία έχει ξεκινήσει και μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρητική συζήτηση. Το FMS είναι ένα ποιοτικό σύστημα αξιολόγησης (το πρώτο συστηματοποιημένο), με το οποίο θέλουμε να εξετάσουμε την λειτουργική επάρκεια των θεμελιωδών κινητικών προτύπων, όπως αυτή πραγματώθηκε κατά την διάρκεια της κινητικής ανάπτυξης. Με ένα μεταφορικό τρόπο εξετάζεται η ιστορία της ατομικής κινητικής ανάπτυξης και το αν υπάρχουν σε αυτήν ελλείμματα σταθερότητας, κινητικότητας, μυϊκών ανισορροπιών και ασυμμετριών στα θεμελιώδη κινητικά πρότυπα. Παρατηρούμε, εκτελώντας σε συγκεκριμένες θέσεις θεμελιώδεις κινήσεις, αν τα «βασικά» της κίνησης έχουν συναρμοσμένη σχέση και θέση. Αν επισημάνουμε τους αδύνατους κρίκους της κίνησης, όπως το να χορεύει κανείς με τις «ευκολίες» του αποφεύγοντας τις «αδυναμίες» του, μπορούμε να αποκαταστήσουμε την ανεμπόδιστη λειτουργία της μέσα από μια σειρά ειδικών διορθωτικών ασκήσεων. Η διόρθωση της λειτουργικότητας των κινητικών προτύπων θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε την απαραίτητη προσθήκη δύναμης, ευκαμψίας, ισχύος και αντοχής πάνω σε μια δυσλειτουργική βάση κίνησης (add fitness on dysfunction). Στις περιπτώσεις τραυματισμών θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε σε ποια σχέση κινήσεων δημιουργείται πόνος ή ενόχληση και όχι μόνο το σημείο του πόνου.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με το FMS στους χορευτές δεν είναι ενθαρρυντικά και επιβεβαιώνουν τα ερευνητικά δεδομένα. Υπάρχει σημαντική υστέρηση σε πολύ σημαντικές πτυχές της συν-κίνησης αλλά και της φυσικής κατάστασης. Είναι πολύ ενθαρρυντικό, ωστόσο, το ό, τι το σώμα μας εκπλήσσει με την διαρκή ικανότητά του στην κινητική μάθηση. Η ικανότητα αυτή είναι βασικός σύμμαχος στις δομικές αλλαγές που πετυχαίνουμε και στην βελτίωση της συνολικής απόδοσης.

The motion vs. movement paradox.

Στην αγγλική γλώσσα, στις περιοχές της άσκησης και της αποκατάστασης γίνεται διάκριση μεταξύ των όρων «motion» και «movement», η οποία δημιουργεί δυσκολίες στη μεταφορά των όρων στα ελληνικά. Ο όρος «motion» μπορεί να μεταφραστεί ως «κίνηση» και εννοείται ως διαταραχή της στάσης ή ως κίνηση εντός του εύρους κίνησης μιας άρθρωσης ή κάποιων μελών του σώματος. Η απόδοση του όρου «movement» είναι πιο δύσκολη, γιατί αναφέρεται στη διαδικασία, στο «πώς» κινείται κάποιος, και εισάγει ένα ποιοτικό κριτήριο, το πως ένα σώμα μετακινείται από ένα σημείο σε ένα άλλο με τη δικιά του δύναμη. Έχει προταθεί η γραφή συνκίνηση. Είναι κανόνας και φυσική ροή της γλώσσας να προφέρεται συγκίνηση.

Η κίνηση είναι απαραίτητη για την συνκίνηση, αλλά δεν την εγγυάται.

* O Παναγιώτης Πετρογιάννης αποφοίτησε από το ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ. Είναι κάτοχος Master in Health and Exercise Science, University of Bristol. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Παρουσίασε συστηματικά την επιστήμη Dance Medicine and Science στην Ελλάδα και το σύστημα αξιολόγησης Functional Movement Screen. Πρόσφατα εκπαιδεύτηκε από τον κορυφαίο επιστήμονα της εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης, Stuart MacGill. Eίναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού και μέλος του International Association of Dance Medicine and Science. Έχει συνεργαστεί με το Χοροθέατρο του ΚΘΒΕ και διατηρεί σταθερή συνεργασία με σχολές και ομάδες χορού. Εστιάζει στην εφαρμογή προγραμμάτων διορθωτικής-νευρομυϊκής γυμναστικής μυοσκελετικών κακώσεων και στην αξιολόγηση-βελτίωση χορευτών, αθλητών και ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Διδάσκει αναπτυξιακή γυμναστική σε παιδιά. Επιμελείται τη στήλη «υγεία και χορός» στο Dancetheater.gr. Εισηγείται το σεμινάριο “Beyond Stretching” και διευθύνει τη Synaskisi.

https://www.facebook.com/synaskisi.gr


Injuries and the performance of dancers: for a better teaching of dance education


Humans along the way from the unconscious reflex movements of intrauterine and newborn life to conscious posture and movement "rely on the same developmental foundations as we age. We start with breathing, head and neck control and gradually start rolling, crawling, crawling, standing on our knees, in a deep seat, standing, walking, climbing, running." (Cook, 2010). These motor abilities" produced by the timed movement of the limbs and torso, are unique to the human species (but also to each animal separately) and are organized in special "motor patterns" that ensure the specific motor ability. For example, man, in relation to other animals, has an upright posture, while in relation to other animals that also have an upright posture, this completes a purposefulness and functionality while being influenced and guided by mental and cognitive functions" (Baka Evangelia.2014)


Analysis of the theories of motor control and motor learning and their relationship to neuroplasticity. Diploma thesis. Faculty of applied mathematics and natural sciences. Technical University of Athens. Athens)

If a foundation stone of movement is missing, then inevitably some restriction in movement or a malfunction will occur that will create a delay in motor maturation.


At Synaskisi we presented in Greece and use as an evaluation tool the Functional Movement Screen (FMS) and recently enriched it with the spine biomechanics analysis of the leading scientist Stuart McGill. This is a very fruitful synthesis of coaching, rehabilitation and motor behavior thanks to which a very interesting theoretical discussion has also begun. FMS is a qualitative evaluation system (the first systematized), with which we want to examine the functional adequacy of fundamental motor patterns, as it was realized during motor development. In a metaphorical way, the history of individual motor development is examined and whether there are deficits in it of stability, mobility, muscle imbalances and asymmetries in fundamental motor patterns. We observe, performing in specific positions fundamental movements, whether the "basics" of movement have an assembled relationship and position. If we point out the weak links of movement, such as dancing with one's "conveniences" avoiding one's "weaknesses", we can restore its unobstructed function through a series of special corrective exercises. Correcting the functionality of motor patterns will allow us to avoid the necessary addition of strength, flexibility, strength and endurance on a dysfunctional basis of movement (add fitness on dysfunction). In cases of injuries it will help us identify in which relationship of movements pain or discomfort is created and not just the point of pain.

The results of the evaluation with the FMS in the dancers are not encouraging and confirm the research data. There is a significant lag in very important aspects of co-movement and physical fitness. It is very encouraging, however, that the body surprises us with its enduring ability to motor learning. This ability is a key ally in the structural changes we achieve and in the improvement of overall performance.

In English, in the areas of exercise and rehabilitation, a distinction is made between the terms "motion" and "movement", which creates difficulties in translating the terms into Greek. The term "motion" can be translated as "movement" and is understood as a disorder of posture or as movement within the range of motion of a joint or some parts of the body. The rendering of the term "movement" is more difficult, because it refers to the process, to "how" one moves, and introduces a qualitative criterion, how a body moves from one point to another with its own strength. It has been suggested that the writing synemotion should be used. It is the norm and natural flow of language to pronounce emotion.

Movement is necessary for emotion, but it does not guarantee it.


Panagiotis Petrogiannis graduated from the Department of Physical Education and Sport Science of the Democritus University of Thrace. He holds a Master's degree in Health and Exercise Science, University of Bristol. He was a scientific associate of the Medical School of the Aristotle University of Thessaloniki. He systematically presented the science Dance Medicine and Science in Greece and the evaluation system Functional Movement Screen. He was recently trained by the leading scientist of spine biomechanics, Stuart MacGill. He is a member of the International Dance Council and a member of the International Association of Dance Medicine and Science. He has collaborated with the Dance Theatre of the NTNG and maintains a constant collaboration with dance schools and companies. It focuses on the implementation of corrective-neuromuscular gymnastics programs for musculoskeletal injuries and the evaluation-improvement of dancers, athletes and people with mobility difficulties. He teaches developmental gymnastics to children. He edits the "health and dance" column in Dancetheater.gr. , introduces the seminar “Beyond Stretching” and directs Synaskisi.

https://www.facebook.com/synaskisi.gr


Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 • Arthur E. Chapman .(2008). Biomechanical analysis of fundamental human movements. Human Kinetics.

 • J. Doherty., P. Brennan. (2014). "Learning to move and moving to learn. Physical education 5-11: a guide for teachers pp.42-58,

 • Gallahue, D. L., Ozmun, J. C., Goodway, J. D. (2012). Understanding Motor Development: Infants, children, adolescent and adults (7th ed.). Boston: McGraw-Hill.

 • Gray Cook. (2003). Athletic body in balance. Human Kinetics.

 • Gray Cook. (2010). Movement book. Target Publications. California.

 • Hackney Peggy. (2002) Making Connections: Total Body Integration through Bartenieff Fundamentals, London., Routledge Publications.

 • J. M. Winters., L. Stark. (1985). Analysis of Fundamental Human Movement Patterns Through the Use of In-Depth Antagonistic Muscle Models. Biomedical Engineering, Vol 32, No. 10

 • J. D. Goodway, R. Famelia, S. Bakhtiar. (2015). Future Directions in Physical Education & Sport: Developing Fundamental Motor Competence in the Early Years Is Paramount to Lifelong Physical Activity. Asian Social Science; Vol. 10, No. 5

 • Jane E. Clark. (2005). From the Beginning: A Developmental Perspective on Movement and Mobility. National Association for Kinesiology and Physical Education in Higher Education. QUEST, 2005, 57, 37-45

 • K. M. Haywood, A. Roberton, N. Getchell. (2012). Advanced analysis of motor development. Human Kinetics.

 • Karen S. Clippinger. Dance Anatomy and Kinesiology. Human Kinetics, 2007

 • Kathleen Haywood. (1985). Life Span Motor Development. Human Kinetics.

 • P. Page, C. Frank, R. Lardner (2010). Assessment and treatment of muscle imbalance : the Janda approach. Human Kinetics.

 • R. Schmid. (1993). Κινητική Μάθηση και απόδοση. Από τις βασικές αρχές στην πρακτική. Αθλότυπο.

 • Rado Pišot. Lifelong competency: Model of Motor Development. Kinesiologia Slovenica, 18, 3, 35–46 (2012), ISSN 1318-2269

 • Routledge handbook of Motor Control and Motor Learning. (2012). Edited by Albert Gollhofer, Wolfgang Taube and Jens Bo Nielsen. London, Routledge Publications.

 • The Assessment of Climbing Skills in Four-Year-Old Children Matej Plevnik, Boštjan Šimunič and Rado Pišot. Croatian Journal of Education Vol.16; No.3/2014, pages: 677-697

 • Voss, D. E., Ionta, M. K., Myers, B. J. (Ed. 3). (1985). Proprioceptive Neuromuscular Facilitation: Patterns and Techniques. Philadelphia, PA: Harper & Row.

 • Α. Καμπάς. (2004). Εισαγωγή στην κινητική ανάπτυξη. Αθλότυπο.


Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page