top of page

     Synaskisi

from rehabilitation to performance

Μυϊκές Ανισορροπίες

α) Τι είναι οι Μυϊκές Ανισορροπίες; Εμβιομηχανική προσέγγιση

Οι μύες μας είναι έτσι σχεδιασμένοι, ώστε να λειτουργούν συμμετρικά και ισορροπημένα. Έτσι, σε κάθε πλευρά του σώματός μας (πρόσθια, οπίσθια) και σε κάθε άρθρωση, υπάρχουν μύες (ομάδες μυών) που αγωνίζονται (αγωνιστές) σε σχέση με τους συμμετρικά αντίθετούς τους, που ανταγωνίζονται (ανταγωνιστές), για την κατάλληλη στάση και κίνησή μας. Σκοπός της λειτουργίας τους είναι να διατηρούν το κορμί ευθύγραμμο, λειτουργικό και να το προστατεύουν από κακώσεις και τραυματισμούς. Για να το πετύχουν πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία. Αν οι σχέσεις αυτές διαταράσσονται είτε υπέρ των αγωνιστών είτε υπέρ των ανταγωνιστών μυών, τότε προκαλούνται μυϊκές ανισορροπίες, που σημαίνει, πρακτικά, ότι οι μύες της μια πλευράς είναι πιο δυνατοί από τους σύμμετρα αντίθετους της άλλης πλευράς.

β) Ένα παράδειγμα μυϊκής ισορροπίας και ανισορροπίας.

Ας φανταστούμε έναν ποδηλάτη. Μπορεί να οδηγεί το ποδήλατο με το ένα χέρι, αλλά αν «πέσει» σε μια λακκούβα, θα χάσει εύκολα την ισορροπία του και θα πέσει (μυϊκή ανισορροπία)· αν όμως έχει και τα δύο χέρια πάνω στο τιμόνι, τότε η κίνηση του κάθε χεριού λειτουργεί εξισορροπητικά, αυξάνοντας τον έλεγχο και την σταθερότητα (μυϊκή ισορροπία).

γ) Τι προκαλεί τις Μυϊκές Ανισορροπίες.

Οι μυϊκές ανισορροπίες δημιουργούνται λόγω χρόνιων λανθασμένων κινήσεων, κακών στάσεων ή ακατάλληλης προπόνησης. Όπως όταν είμαστε για ώρες «σκυμμένοι» μπροστά σ’ έναν υπολογιστή ή όταν ασκούμε μια μυϊκή ομάδα περισσότερο, χωρίς να γυμνάζουμε την ανταγωνιστική της.

δ) Διαταραχές της στάσης του σώματος λόγω μυϊκών ανισορροπιών.

Στην καθημερινότητα, έχουμε θέσεις και στάσεις που χρησιμοποιούμε περισσότερο. Αν αυτές οι στάσεις τοποθετούν την σπονδυλική μας στήλη εκτός της φυσιολογικής της ευθυγράμμισης, τότε και οι μύες μας θα εκπαιδευτούν να λειτουργούν με βάση αυτό το λανθασμένο πρότυπο (εικόνα 1). Έτσι, η ορθοσωμία μας (η σωστή στάση) διαταράσσεται και οι μύες αδυνατούν να ανταποκριθούν στον στηρικτικό τους ρόλο με αποτέλεσμα οι σπόνδυλοι να δέχονται υπέρμετρες πιέσεις που συνοδεύονται από πόνους (π.χ. αυχενικό σύνδρομο, οσφυαλγίες).

ε) Η σχέση των μυϊκών ανισορροπιών με τους πόνους της μέσης- θεραπευτική αντιμετώπιση.

Οι μυϊκές ανισορροπίες πρέπει να αξιολογούνται και να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό προγραμμάτων ενδυνάμωσης και αποκατάστασης. Μάλιστα, υπάρχουν συγκεκριμένες μυϊκές αναλογίες ή αλλιώς μυϊκά πηλίκα σε κάθε άρθρωση, που πρέπει να πληρούνται, προκειμένου για την ορθή στήριξη και σταθεροποίηση των αρθρώσεων και του σώματος (π.χ. η μυϊκή σχέση/αναλογία μεταξύ πρόσθιων και οπίσθιων μηριαίων, ραχιαίων και κοιλιακών, μυών του θώρακα και της πλάτης).

Υπάρχει άμεση συσχέτιση των πόνων της μέσης με τις μυϊκές ανισορροπίες: στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών (αθλητών και μη) με χρόνιες παθήσεις στην σπονδυλική στήλη, παρατηρείται αδυναμία κατάλληλης ενεργοποίησης των γλουτιαίων μυών κατά την εκτέλεση κινήσεων, όπως της άρσης ενός βάρους από το έδαφος (γλουτιαία αμνησία, gluteal amnesia). Συνήθως, συνυπάρχει αδυναμία των κοιλιακών μυών, βράχυνση («σκλήρυνση») των οπίσθιων μυών των μηρών, των καμπτήρων των ισχίων και περιορισμός του εύρους κίνησης των ισχίων.

Οι τοπικές αυτές ανισορροπίες, επεκτείνουν τις συνέπειές τους σε ολόκληρη τη νευρομυϊκή λειτουργία του σώματος, καθώς υποχρεώνουν, αντισταθμιστικά, κάποιους μύες να εργάζονται περισσότερο σε σχέση με άλλους, δημιουργώντας ανάλογα φαινόμενα και στις υπόλοιπες αρθρώσεις Όταν μέσω των κατάλληλων θεραπευτικών ασκήσεων οι ανισορροπίες αντιμετωπίζονται, τότε εκλείπουν και οι αιτίες που δημιουργούν τους πόνους.

Στην παραπάνω εικόνα, βλέπουμε στο πρώτο σκίτσο, μια κάθετη στήλη (που την παραλληλίζουμε με την σπονδυλική στήλη ενός ανθρώπου που στέκεται στο πλάι και κοιτά προς τα δεξιά) να στηρίζεται εκατέρωθεν από δύο μύες που καθώς είναι ισοδύναμοι, την διατηρούν ίσια και ευθύγραμμη. Στην περίπτωση αυτή, ο κορμός μας θα είναι ίσιος και η ορθοσωμία μας η κατάλληλη.

Στο δεύτερο σκίτσο, παρατηρούμε ότι λόγω της μυϊκής αδυναμίας που υπάρχει στο δεξιό μυ (δηλ. στο πίσω μέρος του σώματος ή με σύγχρονους ορούς, στην οπίσθια κινηματική αλυσίδα), η Σπονδυλική Στήλη (Σ.Σ.) έλκεται προς τα αριστερά (προς τα εμπρός), χάνοντας την ισορροπία της. Στην περίπτωση αυτή ο κορμός θα γέρνει προς τα εμπρός, ασκώντας πίεση στους οσφυϊκούς σπονδύλους , δημιουργώντας έτσι ένα μηχανισμό πρόκλησης πόνων στη μέση.

Στο τρίτο σκίτσο, ενώ η οπίσθια πλευρά της Σ.Σ., έχει φυσιολογική δύναμη, η πρόσθια είναι υπέρμετρα αναπτυγμένη και λειτουργεί για την Σ.Σ. όπως στην δεύτερη περίπτωση


Muscle imbalances


a) What are Muscle Imbalances? Biomechanical approach

Our muscles are designed to work symmetrically and balanced. Thus, on each side of our body (anterior, posterior) and in each joint, there are muscles (muscle groups) that fight (agonists) in relation to their symmetrical opposites, who compete (competitors), for our proper posture and movement. The purpose of their operation is to keep the body straight, functional and to protect it from injuries and injuries. To achieve this, they must be in balance. If these relationships are disturbed either in favor of the agonists or in favor of the antagonistic muscles, then muscle imbalances are caused, which means, in practice, that the muscles of one side are stronger than the symmetrical opposites of the other side.


b) An example of muscle balance and imbalance.

Let's imagine a cyclist. He can ride the bike with one hand, but if he "falls" into a puddle, he will easily lose his balance and fall (muscle imbalance); But if it has both hands on the steering wheel, then the movement of each hand works in a balanced way, increasing control and stability (muscle balance).

c) What causes Muscle Imbalances.

Muscle imbalances are created due to chronic wrong movements, poor postures or improper training. Such as when we are "bent over" in front of a computer for hours or when we exercise a muscle group more, without exercising its competitor.


d) Posture disorders due to muscle imbalances.

In everyday life, we have positions and postures that we use the most. If these postures place our spine outside of its normal alignment, then our muscles will also be trained to function based on this wrong pattern (figure 1). Thus, our orthosomy (the correct posture) is disturbed and the muscles are unable to respond to their supporting role, resulting in the vertebrae receiving excessive pressures accompanied by pain (eg cervical syndrome, lumbago).


e) The relationship of muscle imbalances with lower back pain - therapeutic treatment.

Muscle imbalances must be evaluated and taken into account in the design of strengthening and rehabilitation programs. In fact, there are specific muscular ratios or otherwise muscular quotients in each joint, which must be met in order to properly support and stabilize the joints and the body (eg the muscular relationship / ratio between anterior and posterior femur, dorsal and abdominal, muscles of the chest and back).

There is a direct correlation between back pain and muscle imbalances: in most cases of patients (athletes and non-athletes) with chronic diseases in the spine, there is an inability to properly activate the gluteal muscles when performing movements, such as lifting a weight from the ground gluteal amnesia.Usually, there is a weakness of the abdominal muscles, shortening ("hardening") of the posterior muscles of the thighs, flexors of the hips and limitation of the range of motion of the hips. These local imbalances extend their effects to the entire neuromuscular function of the body, as they force, compensatoryly, some muscles to work more than others, creating similar phenomena in the rest of the joints When through the appropriate therapeutic exercises the imbalances are treated, then the causes that create the pains are eliminated.


In the image above, we see in the first sketch, a vertical column (which we parallel with the spine of a man standing on the side and looking to the right) supported on either side by two muscles that, as they are equivalent, keep it straight and straight. In this case, our torso will be straight and our orthosomy will be appropriate.

In the second sketch, we observe that due to the muscle weakness present in the right muscle (i.e. in the back of the body or with modern serums, in the posterior kinematic chain), the Spine (S.S.) is attracted to the left (forward), losing its balance. In this case the torso will tilt forward, putting pressure on the lumbar vertebrae , thus creating a mechanism of pain in the waist.

In the third sketch, while the posterior side of the S.S. has normal strength, the anterior is overdeveloped and works for the S.S. as in the second case


Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page